LED-136


S106-30W-PIR

S.J. ANDREWS

S.J. ANDREWS
CIXI PIR WARM
Capacity 30W
LED FLOOD PIR

POA